Empathy.nLaw Module 8 Organisation of mediation
In this section we focus on all aspects that is needed to be able to manage a successful mediation.
Participants gain insight and skill in creating the necessary conditions for the mediation .
Attention is paid to the creation of support and embedding in the organization .
They also gain insight into the benefits of enabling additional expertise .
At the end of this part , the participant can:
Mediation embedding in the organization .
Create support for engaging a mediator .
Agree with the client about the structure of mediation .
Achieve the necessary full independence as a mediator .
Create safeguards are unencumbered operation .
Provide all necessary facilities for the mediation.
Enable the appropriate additional expertise .
Articulate the consequences of conflict mediation.
Notes to the training components Mediation is a process where the parties themselves through negotiation an existing dispute voluntarily bring a solution between them.
The mediator guides the negotiation of the parties .
The mediator is, strictly neutral , independent of the parties ; supports all parties , make suggestions , leads the mediation talks , is conflict manager , determines and monitors the interaction rules , determines the intrinsic method and procedure, oversees the addressed of all interests, advises in the formulation of workable agreements .
The mediator has knowledge of : Communication ; different ways of conflict resolution , social positions , power relations , external support agencies , legal provisions , legal and business pure formulations , the culture and structure of the social framework .
Job Profile and tasks of a mediator . The mediator is appointed to supervise . Negotiations between the parties He must decide whether he will or will not supervise . Dispute resolution after the assessment of the success rate of mediation If necessary to provide information on alternatives , by referring to another intermediary or refer to an external expert or lawyer. Mediator information
The background of the mediator ( job function , experience) must be known to the parties .
The mediator has the task to mediate and guide the process. If mediation is required, the mediator provides the factual information on which the parties can make their choice for mediation .
The mediator , the anonymity of the party approached him to respect and will not take any action without permission . Only with the consent of that party , it is possible , if necessary, to approach to inquire whether there is interest in a mediation meeting in order to try to reach agreement with each other. The other party through others ( management ) , For settings where mediation a fixed type of service , it is important to keep up with an anonymous registration on the padded mediation talks statistics.
In this context it is also desirable to keep the results of the mediation talks . An anonymous written survey In addition , there should be ensured that there is a provision for the implementation of the settlement and any aftercare to parties .

Empathy.nLaw: Deel 8 Organisatie van mediation In dit deel besteden we aandacht aan alle aspecten waaraan voldaan moet worden om een bemiddeling succesvol te kunnen laten zijn. De deelnemers krijgen inzicht en vaardigheid in het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor de bemiddeling. Er wordt aandacht besteed aan het creëren van draagvlak en de inbedding in de organisatie. Ook krijgt men inzicht in het nut van het inschakelen van extra deskundigheid. Aan het eind van dit deel kan de deelnemer: Bemiddeling inbedden in de organisatie. Draagvlak creëren voor het inschakelen van een bemiddelaar. Afspraken maken met de opdrachtgever over structuur van bemiddeling. De noodzakelijk volledige onafhankelijkheid van de bemiddelaar bewerkstelligen. Waarborgen creëren voor zijn onbezwaard functioneren. Zorgen voor alle noodzakelijke voorzieningen voor de bemiddeling. De juiste extra deskundigheid inschakelen. De consequenties verwoorden van conflictbemiddeling. Toelichting op de trainingsonderdelen Conflictbemiddeling is een proces waarbij partijen zelf via onderhandeling een tussen hen bestaand geschil vrijwillig tot een oplossing brengen. De conflictbemiddelaar begeleidt het onderhandelingsproces van partijen. De conflictbemiddelaar is: strikt neutraal; onafhankelijk van partijen; steunt alle partijen; doet suggesties; leidt de bemiddelingsgesprekken; is conflictmanager; bepaalt en bewaakt de omgangsregels; bepaalt de inhoudelijke werkwijze en procedure; ziet toe op het aan bod komen van alle belangen; adviseert in de formulering van werkbare afspraken. De bemiddelaar heeft kennis van: gesprekstechnieken; verschillende manieren van conflict beslechting; maatschappelijke posities; machtsverhoudingen; externe hulpverlenende instanties; juridische bepalingen; juridisch zuivere en zakelijke formuleringen; de cultuur en structuur van het sociale kader. Functieprofiel en taken van een bemiddelaar. De bemiddelaar is aangesteld om de onderhandelingen tussen partijen te begeleiden. Hij dient na de beoordeling van de slagingskans van de bemiddeling te besluiten of hij de geschil beslechting wel of niet zal begeleiden. Zo nodig dient de bemiddelaar informatie te geven over alternatieven, door te verwijzen naar een andere bemiddelaar of doorverwijzen naar een externe deskundige of advocaat. De achtergrond van de bemiddelaar (beroep, functie, ervaring) moet bekend zijn bij partijen. De bemiddelaar heeft tot taak te bemiddelen en het proces te begeleiden. Als bemiddeling gewenst is, verschaft de bemiddelaar de feitelijke informatie op basis waarvan de partijen hun keuze voor bemiddeling kunnen maken. De bemiddelaar dient de anonimiteit van de partij die hem benaderde te respecteren en zal geen stappen ondernemen zonder toestemming. Alleen met toestemming van deze partij is het mogelijk om, zo nodig via anderen (management), de andere partij te benaderen om te informeren of er belangstelling is voor een bemiddelingsgesprek om zodoende te trachten met elkaar tot overeenstemming te komen. Voor instellingen waar conflictbemiddeling een vaste vorm van dienstverlening is, is het van belang om statistieken bij te houden met een anonieme registratie aangaande de gevoerde bemiddelingsgesprekken. In dat kader is het tevens wenselijk een anonieme schriftelijke enquête te houden over de resultaten van de bemiddelingsgesprekken. Daarnaast dient er te worden zorg gedragen dat er een voorziening komt voor de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst en de eventuele nazorg aan partijen.

 

return