Empathy.nLaw Negotiation Part 2:
This part serves as a first step towards conflict mediation for participants who are not or insufficiently familiar with the Harvard method of negotiation and for participants who wish to improve their skills in negotiating according to this method.
Another aim is to provide insight into various forms of conflict resolution.
At the end of this part the participant can:
Differ the different steps of the Harvard model of negotiation.
Distinguish between positions, views, and interests.
Enact a negotiation conversation based on the Harvard method.
Provide information on alternative forms of conflict resolution and address its benefits.

Empathy.nLaw: Deel 2 Onderhandelen Dit deel dient als eerste opstap naar conflictbemiddeling voor deelnemers die niet of onvoldoende bekend zijn met de Harvard methode van onderhandelen en voor deelnemers die hun vaardigheden in onderhandelen volgens deze methode willen versterken. Ook heeft dit deel tot doel inzicht te geven in verschillende vormen van conflict beslechting. Aan het eind van dit deel kan de deelnemer: De verschillende stappen in het Harvard model van onderhandelen benoemen. In geschillen onderscheid maken tussen standpunten, visies en belangen. Een onderhandelingsgesprek voeren op basis van de Harvard methode. Informatie geven over alternatieve vormen van conflict beslechting en de voordelen daarvan benoemen.

return